Contracttrading.nl : oplossingen voor flexibel leasen
ContractTrading
Home
Hoe werkt het?
Aanbod zoeken
Plaats een auto
Veel gestelde vragen
Over ons

Privacy-statement Contract Trading.nl

Goede privacyzorg is een essentieel onderdeel van ons relatiebeheer en daarom willen wij hieronder ons privacybeleid duidelijk uiteen zetten. Hoewel de persoonlijke gegevens die verzameld worden op de website van Contract Trading zeer beperkt zijn en strikt gesproken niet onder de ‘wet bescherming persoonsgegevens’ vallen, beschouwd Contract Trading deze verstrekte gegevens wel als zodanig. Contract Trading verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet hetgeen ondermeer betekent dat wij:

 • Uw E-mailadres uitsluitend gebruiken om met u te communiceren. Uw E-mailadres wordt niet op de website gepubliceerd en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.
 • Uw bedrijfs- en persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor facturatie naar, en schriftelijke communicatie met u.
 • Persoongegevens als vertrouwelijke informatie beschouwen en dat deze slechts verwerkt worden in het kader van onze normale bedrijfsvoering voor zover wettelijk toegestaan, waaronder in geval:
  • De wederpartij zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, dan wel voor zover wettelijk noodzakelijk zijn uitdrukkelijk toestemming heeft verleend; of
  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de aanbieder gesloten, of te sluiten overeenkomst; of
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijk verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijk onderworpen is; of
  • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de wederpartij, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijk levenssfeer, prevaleert;
 • Persoonsgegevens niet verder zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
 • Tenzij op grond van wettelijk bepalingen anders zijn verplicht, persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.
 • Persoonsgegevens slechts zullen verwerken voor zover deze, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn, en dat wij de nodige matregelen treffen opdat persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn voorzover dat binnen ons vermogen ligt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;
 • De wederpartij, tenzij deze reeds op de hoogte is, tijdig onze identiteit en het doel van de verwerking zullen mededelen, en desgewenst nadere informatie zullen verstrekken om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen;
 • Verzoeken van de wederpartij om inzage of correctie van hun gegevens zullen honoreren, mits deze zijn gedaan met redelijke tussenpozen;.

Contract Trading behoudt zich het recht om bij eventuele verkoop van de organisatie de opgeslagen gegevens mee te verkopen.

 
Contact Algemene voorwaarden Privacy policy Copyright