Contracttrading.nl : oplossingen voor flexibel leasen
ContractTrading
Home
Hoe werkt het?
Aanbod zoeken
Plaats een auto
Veel gestelde vragen
Over ons

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Posting, ook plaatsing: publicatie van de door de opdrachtgever opgegeven gegevens m.b.t. een over te nemen leasecontract.
 2. Opdrachtnemer: Online Contract Trading, hierna te noemen ContractTrading.
 3. Opdrachtgever: de partij, natuurlijke of rechtspersoon, waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tussen ContractTrading en gebruiker op grond waarvan door ContractTrading een dienst wordt geleverd.
 5. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden voor levering van diensten door ContractTrading zoals getoond op de website van ContractTrading.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ContractTrading en opdrachtgever waarop ContractTrading de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Voor de diensten of producten van ContractTrading kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Deze worden op de website van ContractTrading of elders vermeld.
 2. ContractTrading heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking op de datum vermeld in de bekendmaking doch niet eerder dan 30 dagen na de bekendmaking.
 3. Voor zover de bepalingen van een overeenkomst afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.
 4. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de toepasselijkheid van de overige bepalingen

3. Plaatsingsopdrachten en plaatsingsopdrachten ten behoeve van derden

 1. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot een posting accepteert de opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever.
 2. Indien een opdrachtgever een plaatsingsopdracht verstrekt ten behoeve van een derde, dient de opdrachtgever er voor in te staan dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze conform deze voorwaarden met opdrachtgever wordt overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart ContractTrading voor aanspraken van de betreffende derde, inclusief de in verband daarmee door ContractTrading te maken kosten.
 3. ContractTrading heeft wel het recht maar niet de plicht om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde in contact te treden met deze derde.
 4. In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde blijft de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de betaling van de opdracht.

4. Wijze van uitvoering

 1. ContractTrading is vrij in de bepaling en wijziging van de indeling en verdere lay-out van het internet site ContractTrading daaronder mede begrepen de omschrijving, benaming en indeling van de rubrieken, de bepaling van de plaats van de advertentie, alles in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever kan aan die bepaling en een eventuele wijziging daarvan geen rechten jegens ContractTrading ontlenen.
 2. Opdrachtgever dient uiterlijk 2 werkdagen vóór de afgesproken plaatsingsdatum direct voor ContractTrading te gebruiken materiaal van de opgedragen advertentie(s) aan ContractTrading te doen toekomen. Specificaties waaraan dit materiaal dient te voldoen zijn verkrijgbaar bij ContractTrading. Indien ContractTrading niet tijdig, direct voor publicatie geschikt materiaal heeft ontvangen, is ContractTrading van haar verplichting tot het plaatsen van de betreffende advertentie(s) ontslagen, onverminderd de rechten van ContractTrading jegens opdrachtgever uit hoofde van de betreffende plaatsingsopdracht. De opdracht zal in rekening gebracht worden.
 3. ContractTrading heeft het recht om naar eigen redelijk inzicht door opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor plaatsing te weigeren.
 4. e. Een eventuele ondersteuning door ContractTrading bij het opstellen van een tekst of het plaatsen van afbeeldingen en/of andere gegevens geschiedt geheel vrijblijvend en zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen.

5. Duur en Beëindiging overeenkomst

 1. Opdrachtgever en ContractTrading gaan een overeenkomst aan voor de duur zoals door opdrachtgever bij de plaatsingsopdracht is aangegeven.
 2. Opdrachtgever en ContractTrading kunnen een overeenkomst ten allen tijde, zonder opgaaf van redenen, maar met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen opzeggen.
 3. Zowel opdrachtgever als ContractTrading zullen wegens opzegging nimmer tot enige vorm van schadevergoeding zijn gehouden.
 4. De hoogte van het terug te betalen bedrag bij opzegging van de overeenkomst door een van beide partijen zal afhankelijk zijn van de reeds verstreken advertentieduur en de duur van de oorspronkelijke overeenkomst. De hoogte van dit bedrag zal door ContractTrading worden bepaald.

6. Positie ContractTrading

 1. De opdrachtgever erkent dat ContractTrading de website ContractTrading.nl slechts ter beschikking stelt aan opdrachtgevers en in de postings geïnteresseerde derden. ContractTrading is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de posting, de bevoegdheid van de opdrachtgever om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overdragen, noch de bevoegdheid van een overnamekandidaat om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overnemen.
 2. De opdrachtgever erkent dat ContractTrading niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de overdracht gehanteerde betalingswijzen.
 3. De opdrachtgever erkend dat ContractTrading het recht heeft een posting van de website ContractTrading.nl te verwijderen indien opdrachtgevers of derden misbruik maken van de website ContractTrading.nl, er sprake is van onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
 4. De opdrachtgever aanvaardt dat ContractTrading niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website ContractTrading.nl, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van ContractTrading in de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ContractTrading.
 5. ContractTrading wordt eigenaar van de ingezonden posting en behoud zich het recht de voor de inhoud buiten de website ContractTrading.nl te publiceren.

7. Aansprakelijkheid ContractTrading

 1. ContractTrading aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is.
 2. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijk de uitvoering van een opdracht is ContractTrading jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van ContractTrading of enige in haar onderneming werkzame personen. ContractTrading is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever.
 3. Indien ContractTrading krachtens de voorgaande artikelleden jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ContractTrading aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is ContractTrading, ter uitsluitende beoordeling van ContractTrading, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade, doch tot ten hoogste het bedrag bedoeling de vorige zin.

8. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren. Opdrachtgever kan daartoe het aangeboden object omschrijven en/of gebruik maken van de door ContractTrading geboden mogelijkheid een foto toe te voegen. Opdrachtgever is verplicht eventuele aanwijzingen van ContractTrading in dit opzicht op te volgen.

9. Overmacht

 1. In geval van verhindering van de nakoming door ContractTrading van een verplichting tengevolge van overmacht, wordt de betreffende verplichting van ContractTrading voor de duur van de overmacht opgeschort. In zodanig geval zal ContractTrading opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Onder overmacht wordt hier verstaan elke van de wil van ContractTrading onafhankelijke, ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de betreffende verplichting van ContractTrading tijdelijk of blijvend niet (meer) kan worden verlangd.
 2. Indien ContractTrading door uitvoering van de betreffende verplichting naar haar redelijk oordeel in conflict zou komen met enige andere adverteerder, geldt dit eveneens als overmacht voor ContractTrading jegens laatste opdrachtgever. Indien de overmacht langer duurt dan 30 dagen heeft ContractTrading het recht om de overeenkomst geheel of voor wat betreft de door overmacht getroffen verplichtingen te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving van haar wens daartoe aan laatste opdrachtgever. Na zodanige ontbinding heeft laatste opdrachtgever aanspraak op vergoeding voor dat deel van het advertentietarief dat betrekking heeft op het ontbonden deel van de overeenkomst.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen ter zake van door ContractTrading aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bankrekening van ContractTrading, vermeld op de factuur en website.

11. Gevolge van niet tijdige betaling

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan ContractTrading tijdig te verrichten is opdrachtgever van rechtswege jegens ContractTrading in gebreke, zonder dat enige aanmaning is vereist.
 2. In geval opdrachtgever jegens ContractTrading in gebreke is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever, worden alle door opdrachtgever aan ContractTrading verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat enige sommatie op ingebrekestelling is vereist.
 3. Bij niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan ContractTrading is opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand gerekend.
 4. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door opdrachtgever aan ContractTrading komen alle daardoor aan ContractTrading veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever, die deze desverzocht onverwijld aan ContractTrading zal vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten van ContractTrading worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €50,-.
 5. ContractTrading heeft het recht om, ingeval opdrachtgever enige aan ContractTrading verschuldigde betaling niet tijdig en volledig heeft voldaan, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist of kennisgeving daarvan aan opdrachtgever, de plaatsingsopdracht niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren, zonder dat opdrachtgever ter zake hiervan enige aanspraak jegens ContractTrading zal hebben en zonder dat daardoor in enig opzicht de rechten van ContractTrading jegens opdrachtgever uit hoofde van de plaatsingsovereenkomst worden beperkt. 

12. Klachten

 1. Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige plaatsingsopdracht dient binnen 1 maand na openbaarmaking op de site schriftelijk door ContractTrading te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

13. Algemeen

 1. ContractTrading correspondeert met opdrachtgevers bij voorkeur door middel van e-mail naar het door de adverteerder in het registratieformulier opgegeven e-mail adres en is niet gehouden zich bij een normale gang van zaken van andere communicatiemiddelen te bedienen.

14. Bevoegde rechter en rechtskeuze

 1. Ieder geschil dat verband houdt met het gebruik van de diensten van ContractTrading en/of deze Algemene Voorwaarden zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.
 2. Het gebruik maken van de diensten van ContractTrading en deze Algemene Voorwaarden worden in hun geheel beheerst door Nederlands recht.
 
Contact Algemene voorwaarden Privacy policy Copyright